ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยมีฐานะเป็นกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร มีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 30 นาย มีหัวหน้าหน่วยเป็นระดับผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ถึงปี พ.ศ. 2536 จำนวน 11 คน
ต่อมาปี พ.ศ. 2537 กรมตำรวจได้ยกฐานะ ผู้กำกับการตำรวจจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วย ขึ้นเป็นรองผู้บังคับการมีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 1คน
ปี พ.ศ. 2539 กรมตำรวจยกฐานะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ถึงปัจจุบัน จำนวน 29 คน
ข้อมูลพื้นฐาน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
General Area of Responsibility Yasothon Provincial police
1. พื้นที่รับผิดชอบ
4,161.664 ตร.กม. หรือ 2,601,040 ไร่
2.อาณาเขตติดต่อพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
-ทิศเหนือ : ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดร้อยเอ็ด
-ทิศตะวันออก : ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
-ทิศใต้ : ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
-ทิศตะวันออก : ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
3.ประชากรทั้งหมด 537,411 คน
-ชาย 268,779 คน
-หญิง 268,632 คน
4.เขตการปกครอง จังหวัดยโสธร
แบ่งเขตการปกครองภมิภาค/ท้องที่ประกอบด้วย 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
-เทศบาลเมือง 1 แห่ง -เทศบาลตำบล 17 แห่ง
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
-องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 63 แห่ง
5.สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
จำนวน 1 คน
6.สถานภาพกำลังพล
ชั้นสัญญาบัตร
-อัตราอนุญาต 357 นาย
-อัตราคนจริง 298 นาย
สัญญาบัตร 53 ปี 130 นาย

ชั้นประทวน
-อัตราอนุญาต 832 นาย
-อัตราคนจริง 562 นาย
รวม 990 นาย

อัตราเปรียบเทียบความรับผิดชอบ
ข้าราชการตำรวจ 1 นาย
รับผิดชอบต่อประชากร 542.84 คน
รับผิดชอบต่อพื้นที่ 4.20 ตร.กม.

สถานภาพยานพาหนะ
1.รถจักรยานยนต์ 472 คัน
2.รถยนต์แค็ป 4 ประตู (รถราชการ) 20 คัน
3.รถยนต์แค็ป 2 ประตู (รถราชการ) 23 คัน
4.รถควบคุม 3 ตัน (รถราชการ) 3 คัน
5.รถตู้โดยสาร (รถราชการ) 2 คัน
6.รถนั่งเก๋ง (รถราชการ) 4 คัน
7.รถตรวจการณ์ (รถราชการ) 1 คัน
8.รถยกลากจูง (รถราชการ) 1 คัน
9.รถสายตรวจ 4 ประตู (รถเช่า) 32 คัน
10.รถสอบสวน 2 ประตู (รถเช่า) 10 คัน
11.รถยนต์สืบสวน แค็ป (รถเช่า) 12 คัน
12.รถยนต์สืบสวน เก๋ง (รถเช่า) 2 คัน
13.รถบรรทุกตรวจที่เกิดเหตุ 11 คัน
14.รถตู้ 15 ที่นั่ง 11 คัน
รวมรถยนต์ราชการและรถยนต์เช่า 132 คัน
สถานภาพอาวุธปืน
1.ปืนพกลูกโม่ ขนาด .38 นิ้ว 246 กระบอก
2.ปืนพกแบบ 97 ขนาด 9 มม. 3 กระบอก
3.ปืนพกซิกซาวเออร์ ขนาด 9 มม. 260 กระบอก
4.ปืนพก Glock ขนาด 9 มม. 165 กระบอก
5.ปืนพกแบบ 86 ขนาด 11 มม. 2 กระบอก
6.ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. 200 กระบอก
7.ปืนเล็กยาว M16 ขนาด 5.56 20 กระบอก
8.ปืนเล็กยาว HK ขนาด 5.56 203 กระบอก
9.ปืนเล็กยาว GALIL ขนาด 5.56 20 กระบอก
10.ปืนกลมือแบบ 86 ขนาด 11 มม 28 กระบอก.
11.ปืนกลมือแบบ 96 ขนาด 9 มม. 18 กระบอก
12.ปืนกลมือ อินแกรม 1 กระบอก
13.ปืนกลมือแบบ 04 ขนาด 9 มม. 1 กระบอก
14.ปืนกลมือ ขนาด 9 มม. 1 กระบอก
15.ปืนกลเล็กแบบ 05 ขนาด 7.62 51 กระบอก
16.ปืนเล็กกลแบบ 014 ขนาด 5.56 16 กระบอก
17.ปืนลูกซองเดี่ยวแบบ 02 29 กระบอก
18.ปืนลูกซองเดี่ยวแบบ 03 5 กระบอก
19.ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ 90 กระบอก
20.เครื่องยิงแก๊สน้ำตา ขนาด 40 มม. 7 กระบอก
21.ปืนยิงแก๊สน้ำตา 5 กระบอก
22.เครื่องยิงแก๊สน้ำตา ขนาด .38 2 กระบอก
23.เครื่องยิงลุกระเบิดแบบ 10 ขนาด 40 มม. 3 กระบอก
24.เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ 203 ขนาด 40 มม. 3 กระบอก
กระสุนปืน
1.กระสุนปืนพกลูกโม่ขนาด .38 นิ้ว 20,937 นัด
2.กระสุนปืนพกขนาด 9 มม. 2,997 นัด
3.กระสุนปืนพก ขนาด 11 มม. 37,627 นัด
4.กระสุนปืนลูกซอง 955 นัด
5.กระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. 100,023 นัด
6.กระสุนปืนเล็กแบบขนาด 7.62 มม. 2,470 นัด
7.กระสุนปืนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. 168 นัด