สมุดโทรศัพท์

ตำรวจภูธรจังวัดยโสธร

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ถนนตำรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์กลาง 0-4571-1684 โทรสารกลาง 0-4571-1681

เว็บไซด์: www.yasothon-police.com อีเมล: ccocyaso@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจในสังกัด